Билатерални односи со Црна Гора


Дипломатските односи меѓу Република Северна Македонија и Црна Гора беа воспоставени на 14 јуни 2006 г. на ниво на Амбасади.


Билатерална договорна рамка: 

Договори склучени меѓу СРЈ или државната заедница Србија и Црна Гора со Република Македонија кои се во сила и се применуваат во односите меѓу Република Северна Македонија и Црна Гора 

1. „Спогодба за регулирање на односите и за унапредување на соработката меѓу Република Македонија и Сојузна Република Југославија“

 • склучена во Скопје на 8 април 1996 година 
 • во сила од  27 јуни 1996 година

2. „Спогодба за редовен воздушен сообраќај помеѓу  Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија“

 • склучена на 4 септември 1996 година
 • во сила од 31 јануари 1997 година

3. „Спогодба меѓу  Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за царинска соработка и заемна помош“

 • склучена на 4 септември 1996 година  
 • во сила од 19 април 1997 година

4. „Спогодба меѓу  Владата на Р.Македонија  и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за меѓународен патен превоз на патници и стока“

 • склучена во Скопје на 4 септември1996 година 
 • во сила од 30 јануари 1997 година

5. „Спогодба за научно-техничка соработка меѓу Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на СРЈ“

 • склучена во Белград на 3 јули 1997  година 
 • во сила од 9 март 1998 година

6. „Конзуларна конвенција меѓу Република Македонија  и Сојузна Република Југославија“

 • склучена во Белград на 3 јули 1997  година 
 • во сила од 10 април 1998 година

7. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на СРЈ за укинување на визи“

 • склучена во Белград на 3 јули 1997  година 
 • во сила од 10 април 1998 година

8. „Договор меѓу Република Македонија и Сојузна Република Југославија за социјално осигурување“

 • склучен во Белград на 29 декември 2000 година  
 • во сила од 1 април 2002 година

9. „Договор меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора за правна помош во граѓанските и кривичните предмети“

 • склучен во Скопје на 6 јули 2004 година 
 • во сила од  9 март 2005 година

10. „Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора“

 • потпишан во Скопје на 21 октомври 2005 година.
 • во сила 1 јуни 2006 година

11. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот на доход и данокот на капитал“

 • склучена во Скопје на 4 септември 1996 година  
 • во сила од 22 јули 1997 година

12. “Спогодба меѓу Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за соработка во областа на културата, образованието и спортот'

 • склучена во Белград на 3 јули 1997  година 
 • во сила од 10 април 1998 година

13. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за соработка во областа на растителниот карантин и заштита на растенијата “

 • склучен во Скопје на 23 април 1997  година   
 • во сила од 10 март 1998 година

14. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за соработка во областа на ветеринарството“

 • склучен во Скопје на 23 април 1997  година 
 • во сила од 9 март 1998 година

15. „Спогодба меѓу  Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за заемно поттикнување и заштита на инвестиции“

 • склучена на 4 септември 1996 година

Склучени договори предмет на ратификација

1. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора за соработка во борбата против тероризмот, организираниот криминал, нелегалната трговија со наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, нелегална миграција и други кривични дела“

 • склучен во Скопје на 10 јуни 2003 година 

2. „Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за соработка во областа на здравството и медицинските науки.“

 • склучена во Подгорица на 18.03.2006 година 

3. „Спогодба за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора“

 • потпишана во Скопје на 21 јуни 2006 година

4. „Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за воздушен сообраќај“

 • склучена во Подгорица на 25 декември 2008 година 
 • во сила од 15.10.2014  година

5. „Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за соработка во заштита од природни и други катастрофи“

 • склучен во Подгорица на 25 декември 2008 година 
 • влегува во сила на 1 април 2010 година

6. „Договор за соработка во областа на туризмот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора“

 • склучен во Подгорица на 25 декември 2008 година 
 • влегува во сила на 24 јуни 2009 година

7. „Договор меѓу Република Македонија и Црна Гора за двојно државјанство“

 • склучен во Белград на 06 март 2009 година 

8. „Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за меѓународен патен превоз на патници и стока “

 • Склучена во Скопје на 31 март 2010 година
 • во сила од 6 јуни 2012 година

9. „Договор меѓу Република Македонија и Црна Гора за социјално осигурување“ 

 • Склучен во Скопје на 22 октомври 2010 година
 • во сила од 1 август 2011 година

10. „Договор за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора“

 • Склучена во Скопје на 22 октомври 2010 година
 • во сила од 14 септември 2011 година

11. „Спогодба за научна и технолошка соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора“

 • Склучена во Скопје на 22 октомври 2010 година
 • влегува во сила од 24 февруари 2011 година

12. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за соработка во областа на образованието “

 • Склучена во Скопје на 22 октомври 2010 година
 • во сила од 14 март 2011 година

13. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за заемно поттикнување и заштита на инвестиции“

 • Склучена во Скопје на 15 декември 2010 година
 • во сила од 30 септември 2011 година

14. „Договор за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора во контекст на процесот на пристапување во Европската Унија“ 

 • потпишан во Подгорица на 14 октомври 2011 година 
 • во сила од 6 јуни 2012 година

15. „Договор меѓу Република Македонија и Црна Гора за екстрадиција“

 • склучен во Охрид на 4 октомври 2011 година 
 • во сила од 17 јули 2012 година

16. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за реадмисија (враќање и прифаќање) на лица кои престојуваат без дозвола“ 

 • склучена во Скопје на 16 март 2012 година
 • во сила од 01 декември 2012 година 

16a. „Протокол меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи на Црна Гора за спроведување на Спогодбата за реадмисија (враќање и прифаќање) на лица кои се без дозвола за престој“

 • склучен во Скопје на 16 март 2012 година
 • влегува во сила со влегувањето во сила на Спогодбата (01 декември 2012 година) 

17. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора за полициска соработка “

 • склучен во Скопје на 16 март 2012 година
 • во сила од 01 април 2013 година

18. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за условите за патувања на државјани на двете земји“

 • склучена во Брисел на 19 април 2012 година
 • во сила од 13 декември 2012.

19. „Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора за взаемна помош и соработка по царински прашања“ 

 • потпишана во Херцег Нови на 13 март 2013 година 
 • во сила од 21 февруари 2014 година

20. „Договор меѓу Република Македонија и Црна Гора за правна помош во граѓански и кривични предмети“

 • склучен во Будва на 20 декември 2013 година
 • во сила од 26 октомври 2016 година

21. „Договор меѓу Република Македонија и Црна Гора за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривичните предмети,“

 • склучен во Будва на 20 декември 2013 година
 • во сила од 26 октомври 2016 година

22. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за заемно признавање на возачките дозволи“

 • потпишан во Подгорица на 15 септември 2014 година 
 • во сила од 29  јануари  2015 година.

23. „Спогодба за соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе“

 • Потпишана во Охрид на 20.07.2018 година
 • во сила од 01 март 2019 година

24. „Договор меѓу Република Македонија и Црна гора за уредување на меѓусебните имотно-правни односи“

 • потпишан во Скопје на 21 ноември 2018 година

25. „Договор меѓу Владата на РСМ и Владата на ЦГ за заемна заштита на класифицирани информации“

 • потпишан во Подгорица на 24 мај 2019 година
 • во сила од 13 декември 2019 година

26. „Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Црна Гора Србија за заедничко признавање на доверливи услуги кои се користат во Република Северна Македонија и во Црна Гора“ 

 • потпишан во Подгорица на 13 септември  2019 година

Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора за соработка во борбата против тероризмот, организираниот криминал, нелегалната трговија со наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурзори, нелегалната миграција и други кривични дела“

 • потпишан во Скопје на 10 јуни 2003 година

2. „Меморандум за соработка помеѓу националните библиотеки на РМ и Црна Гора“

 • потпишан во Цетиње на 23.06.2006 година 

3. „Договор за соработка помеѓу универзитетите „Св Кирил и Методиј“ од Скопје и Универзитетот од Црна Гора.“

4. „Договор за соработка помеѓу Агенциите за државни службеници на Република Македонија и Република Црна Гора“

 • потпишан на 19 април 2007 година

5. „Протокол за соработка меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на Република Црна Гора“

 • склучен во Скопје на 30 јули 2007 година 

6. „Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за одбрана на Црна Гора за соработка во областа на одбраната“

 • склучен во Скопје на 27 февруари 2007 година 

7. „Меморандум за соработка меѓу државниот завод за статистика на Република Македонија и заводот за статистика –МОНСТАТ на Црна Гора“

 • потпишан е на 11 април 2007 влегува во сила со денот на потпишување 

8. „Протокол за правна и судска соработка помеѓу Министерството за правда на Република Македонија и Министерството за правда на Црна Гора“

 • потпишан во Скопје во октомври 2008 година

9. „Меморандум за соработка во процесот на европските и евро-атланските интеграции меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора“ 

 • склучен во Подгорица на 25 декември 2008 година 

10. „Протокол за научна, техничка и економска соработка во областа на земјоделството помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Црна Гора.“ 

 • склучена на 25 декември 2008 година во Подгорица

11. „Административна Спогодба за спроведување на Договорот меѓу Република Македонија и Црна Гора за социјално осигурување“

 • склучена во Скопје на 22 октомври 2010 година

12. „Меморандум за разбирање меѓу Дирекцијата за радијациона сигурност на Р.Македонија и Агенцијата за заштита на животната средина на Црна Гора за соработка во полето на радијациона заштита“

 • склучен во Охрид на 25 мај 2011 година. 

13. „Протокол меѓу МВР на РМ и МВР на ЦГ за соработка во текот на туристичката сезона “

 • потпишан во Скопје на 16 март 2012 година 

14. „Спогодба помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија и Министерството за земјоделство и рурален развој на Црна Гора за фитосанитарна соработка“

 • склучена во Скопје на 22 јуни 2012 година

15. „Протокол за соработка помеѓу Дипломатската академија на МНР на РМ и Дипломатската академија на Министерството на  надворешни работи и европски интеграции на Црна Гора“ . 

 • потпишан во Подгорица на 27 мај 2013 година

16. „Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за колокација на дипломатско-конзуларните претставништва“

 • потпишана во Њујорк на 27 септември 2013 година
 • влегла во сила на 9 мај 2014 година 

16а). „Протокол бр.1 меѓу Владата на Република Македонија, претставувана од Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Владата на Црна Гора, претставувана од Министерството за надворешни работи и европски интеграции на Црна Гора за колокација на дипломатско-конзуларно претставништво во Париз, Република Франција“  

 • потпишан во Скопје на 23 февруари 2015 година,
 • влегол во сила со потпишувањето на 23.02.2015 година.

17. „Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија и управата за недвижности на  Црна Гора“

 • потпишана во Подгорица 29.11.2013 година.

18. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија, Владата на Република Србија и Владата на Црна Гора за соработка во областа на информатичките и комуникациските технологии“

 • потпишaна во Будва 03 октомври 2013година

19. „Договор за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на Република Македонија и Заводот за вработување на Црна Гора“

 • потпишан во Скопје на 25 март 2014 година

20. „Спогодба за намалување на цените на услугите во роаминг во јавните мобилни комунациските мрежи,  цклучена помеѓу Министерствата надлежни за работи од областа на електронските комуникаци на Република Македонија и Босна и Херцеговина, Црна Гора и Република Србија“ 

 • потпишан во Будва  на 29 септември  2014 година

21. „Меморандум за соработка меѓу Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија и Министерството за труд и социјална грижа на Црна Гора во областите на трудот, вработувањето и социјална политика“

 • Меморандумот се потпиша по пат на размена на потписи (папки) во Скопје на 24.06.2015 и во Подгорица на 3.07.2015 година

22. „Програма за културна соработка меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Црна Гора (за периодот 2016 до 2019 година)“

 • Потпишана во Скопје на 12.03.2016 година

23. „Договор за соработка на полето на животната средина меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија и Министерството за одржлив развој и туризам на Црна Гора“

 • Потпишан во Подгорица на 24 мај 2019 година 

24. „Меморандум за разбирање помеѓу Министертсвото за здравство на РМ и Министерството за здравство на Црна Гора за соработка во областа на здравството медицинските науки.“

 • Потпишан во Подгорица на 24 мај 2019 година

25. „Протокол меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи на Црна Гора за соработка во областа на Европските интеграции “

 • Потпишан во Подгорица на 24 мај 2019 година 

 

Последно ажурирање: 23 ноември 2020